BRAND och ELDNING

Slangdragning och placering av pumpar vid brand
Vad tomtägare ska göra för att underlätta vid en eventuell brand på ön.

OM DET BRINNER

Rädda
Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

Varna
Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

Larma
När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck
Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa.
Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

——————————————————————————————

BRANDBODAR

På Fiversätraön finns två brandbodar, norra – mitt på ön, och södra – vid Waxholmsbryggan se skissen..

E-post till brandcheferna: brandchefer@fiversatrao.se

Instruktioner om brandutrustning

brandspruta

 Här finns en instruktion till hur man startar våra brandsprutor.

och

kyrkaHär finns en instruktion om hur man kopplar ihop alla slangar.

Landningsplats för helikopter
Strax norr om Vaxholmsbryggan finns en H-märkt landningsplats.
Koordinaterna för den är N 59 04,287 E 18 31,034 (rättat 20130815)

——————————————————————————————

ELDNING
På Fiversätraö är det tillåtet att elda veckorna 15, 16, 41 o 42 med föregående veckoslut och valborgsmässoafton, om det inte råder eldningsförbud.
Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Det är till exempel aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor och liknande material. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och orsaka störningar till omgivningen. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst 2 år.

Eldning sker alltid med eget ansvar. Se till att du inte skapar större eldhärd än vad du bemästrar med den släckutrustning du har tillgång till och att du inte eldar där markbrand kan uppstå. Tänk även på att inte elda sönder berg.
Släck noga efter dig. Vattna eldplatsen om du gjort en ”öppen” eld med rikligt med vatten, mer än du tror. Eld kan pyra djupt ner i mark och kan flamma upp flera dygn efter ”släckning”.
Rekommenderat är att elda i eldningstunna uppställd på en markyta som inte kan sprida eld, grusyta minst 15cm djupt eller betongplattor alternativt lecasten. Grusytan skall gå
en god bit utanför eldningskärlet så eventuellt glödande/brinnande material faller på en icke brännbar yta.
Undvik att över huvud taget göra upp eld om det har varit en längre torr eller
värmeperiod. Tänk även över om Du skall tända grillen om det inte är en särskilt skyddad plats.
Du gör alltid upp eld med eget ansvar.

Brandriskprognos finns på telefon 08 – 721 23 26. Välj sedan brandrisken för Södertörn.

Här är en länk till SMHIs prognossida om brandrisk.

Information från Haninge kommun om eldning.

Att förhindra brand!

Brandvarnare
Brandvarnare är ett enkelt sätt att få en varning när första stadiet i en brand uppstår,
rökspridning. Placera brandvarnare i huset på platser som kan tänkas få rökspridning
först. Kök, rum där öppen spis finns eller allmäna utrymmen där man kanske tänder
levande ljus.
Brandsläckare
Ha alltid minst en brandsläckare per hus som finns på tomten. Bestäm när du köper släckare vilken typ av släckare du skall ha. Pulver, skum eller kolsyra. Se även till att du har tillräcklig storlek på släckare.
Brandfilt
Brandfilten är bra att kväva en tidigt uppkommen eld eller att skydda en person som är
eldangripen. Även att täcka en matlagningsbrand på spisen.
Brandrisker
Matlagning och ”tekniska fel” är några av de absolut vanligaste orsakerna till att brand uppkommer i hem.
Till exempel elapparater, elinstallationer, TV-n och laddare av olika slag.

Testa dina kunskaper.

Här finns en bra interaktiv utbildning som man kan göra: Brandskyddsföreningens interaktiva utbildning