Information nr 10 från avloppsgruppen 2014-07-10

SMOHF,s direktions svar på föreningarnas uppvaktning var synnerligen nedslående och speglade inte den samförståndsvilja vi uppfattade på mötet den 29 april. Svaret från SMOHF fick vi tidigare än beräknat eftersom det behandlades på ett extrainsatt direktionssammanträde den 22 maj. Tyvärr hade direktionen inga egna synpunkter utan antog enbart SMOHF,s tjänsteutlåtande som sitt svar. SMOHF anser att deras nuvarande sätt att hantera avloppsfrågorna på intet sätt är felaktigt. I ett fyrasidigt dokument argumenterar de för att hanteringen av avloppsansökningarna står i samklang med de allmänna råd som givits ut av Naturvårdsverket och att HaV,s nya föreskrifter ännu inte är antagna och remisserna inte är färdigbehandlade. De har överhudtaget inte kommenterat de brister vi anser finns när det gäller bl. a lika behandling av ärendena. Dock finns det ett litet hopp om att de lättar kraven om man tolkar slutsatsen i SMOHF,s utlåtande positivt: “Förbundet följer ständigt utvecklingen inom området och anpassar handläggning och bedömning utifrån centrala myndigheters vägledning och aktuella rättsläge” Läs gärna hela utlåtandet i bilagan.

Med hänsyn till att vi fortfarande inte fått svar på det brev som ligger till grund för den dialog vi försökt få till stånd, skickades ytterligare ett brev till direktionen inför deras möte den 16 juni, se bilaga. Det är i princip samma frågeställningar som framfördes i det första brevet samt att vi inte var nöjda med det svar vi fick. Vi har inte fått någon kommentar på detta utan det verkar som dialogen stannat upp.

Vi kommer att följa de överklaganden som är under behandling, bl.a SMOHF,s överklagande till Övre mark- och miljödomstolen när det gäller BioBox. Dessutom är det fler överklagande till lägre instanser på gång i grannföreningarna.

Som vi skrivit tidigare är det viktigt att hålla igång dialogen med handläggaren så de inte avslår ansökan om man inte är beredd att gå vidare med överklagan. Trots att vi har dålig insyn i SMOHF,s behandling av ärendena har det framkommit att de i någon mån lättat på kraven beträffande dygnskapaciteten samt att de numera kan godkänna befintliga tvåkammarbrunnar av cementringar. BioBox XL som har större behandlingsvolym(400 l) borde vara ett alternativ för oss som har begränsad grundvattentillgång. Några av oss tänker försöka med det alternativet i ansökan.

Avloppsgruppen

Fortsätt och njut av sommaren!

Bosse

Här är brevet till SMOHF (14-06-16).
Och svaret från SMOHF (14-05-22) på första skrivelsen.