Information nr 7 från avloppsgruppen 2014-02-25

Det sker en omvärdering av synen på BDT-avloppslösningar från myndigheternas sida och kraven ser ut att blir mer anpassade till den miljöpåverkan BDT har på vår natur. Dock släpar vår kommuns förändringsvilja efter och den verkar vara obenägen att ta till sig de nya sakargument som förs fram av Havs- och Vatten myndigheten(HaV).

 

Enklare och billigare BDT-system.

För närvarande är det endast EcoWilla som har godkänts av SMOHF när det gäller enklare avloppslösningar. SMOHF och Värmdö kommun har enligt vissa företag i branschen en mycket strängare syn på BDT-frågor än övriga kommuner i landet. Biolan som har testats, av ett certifierat institut i Finland, med godkända resultat godkänns inte av SMOHF. Trots att vi åberopar vår väl dokumenterade brist på grundvatten ställer de fortfarande samma krav som för permanentboende fastigheter med WC.

Det pågår rättsliga processer när det gäller avloppssystem för BDT. På Ornöboda har en fastighetsägare överklagat ett avslag från SMOHF beträffande BioBox till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansåg att BioBox gav tillräcklig rening av BDT. SMOHF har gått vidare till Mark och miljödomstolen (andra instans) för att pröva fallet, detta beräknas vara avgjort framåt sommaren.
Ett annat rättsfall beträffande Bioboxen har gått ända upp till Övre Mark och miljödomstolen (tredje instans) och där fick kommunen rätt. Dock är inte det fallet jämförbart med det på Ornö eftersom det i detta fall var möjligt att ansluta till kommunalt avlopp. Intressant är att tidigare instanser, Länsstyrelsen i Örebro och Miljö- och markdomstolen i Nacka, gav fastigetsägaren rätt.

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) har tagit över vatten och avloppsfrågor från Naturvårdsverket och har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till en författning om enskilda avlopp. Denna är ute på remiss till berörda myndigheter och kommuner, yttranden på remissen skall vara inne till Miljödepartementets den 11 april i år. Slutrapporten finns att hämta på: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/avlopp/regeringsuppdrag-om-enskilda-avlopp.html. Dock är det en diger lunta och det är inte så lätt att hitta det som är aktuellt för BDT-avlopp. Vid kontakt med handläggare på myndigheten tipsade de om nedanstående som visar att de har en betydligt rimligare syn på BDT-avlopp än SMOHF. Vad vi har kunnat förstå så råder det samsyn mellan Länsstyrelsen och HAV.

 

Följande beträffande BDT-avlopp har hämtats från Havs och Vattenmyndighetens hemsida.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp-enskilda-avlopp.html

”Hur mycket behöver avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt renas?
Avloppsvatten från ett hushåll består av toalettavlopp och bad-disk- och tvättavlopp (BDT-avlopp). Toalettavloppet innehåller mycket näring och smittämnen men relativt lite vatten. BDT-avloppet innehåller lite näring och lite smittämnen, men mycket organiskt material och vatten. Vid jämförelse av risken för smitta genom kontakt med BDT-avlopp så är den 100-1000 gånger mindre jämfört med när avloppsvatten från WC är påkopplat.

En bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet, då det oftast är lokala förutsättningar som påverkar vilka skyddsåtgärder som krävs för att minimera risken för olägenheter för människors hälsa och miljön. De funktionskrav som bör ställas på en BDT-anläggning är att anläggningen ska kunna bryta ned organiskt material, reducera bakterier och motverka luktolägenhet. Kraven ska vara ekonomiskt rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö.

Utgångspunkten för vilka krav som kan ställas för en avloppsanläggning är Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar NFS 2006:7. Vid bedömningen ska kommunen se till hushållets totala utsläpp, det vill säga om toalettavfallet tas omhand utan utsläpp så har en hög reduktion av näringsämnen och smittämnen redan skett. Den reduktion som anges i procent av organiskt material, fosfor och kväve i Naturvårdsverkets allmänna råd ska då inte tillämpas på enbart BDT-avloppet.

Med hänvisning till Naturvårdsverkets allmänna råd ställs ibland krav på att alla anläggningar ska dimensioneras för åretruntboende och ett hushåll på 5 personer. Miljöbalken och de allmänna råden (som är just allmänna råd och inte juridiskt bindande) ger dock möjlighet för kommunen att vid dimensionering i det enskilda fallet ta hänsyn till vattenförbrukning, hur mycket fastigheten används, om det endast finns sommarvatten, vattentillgång, vad som ansluts till avloppsanläggningen, användande av vattensnål teknik etc.

Det är fastighetsägarens ansvar att BDT-anläggningen används på det sätt som avsågs i anmälan. Om förhållanden som påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning väsentligt ändras måste detta anmälas till tillsynsmyndigheterna

Krav att åtgärda en BDT-anläggning ska vara formulerade i ett beslut. Beslutet ska vara motiverat och tillsynsmyndighetens bedömning ska tydligt framgå. Beslutet är alltid möjligt att överklaga.

 

Dagsläget för godkända avloppsanläggningar på vår ö.

Efter kontakt med SMOHF i mitten av februari kom följande fram.

Sex stycken har fått tillstånd för EcoMaticWilla.
Ett tillstånd för Biobädd 5 med tillhörande slamavskiljare.
Ett tillstånd för innesluten markbädd från WMfilter.
Ett tillstånd för WC med Aquatron, slamavskiljare och Biobädd 5.
Ett tillstånd för fortsatt användning av WC, det ursprungliga tillståndet är från 1986. Anläggningen består av trekammarbrunn och fördelningsbrunn i betong som sedan leds till infiltrationsbädd enligt de regler som gällde 1986. Anläggningen bör bytas inom de närmsta åren.

I bästa fall kommer SMOHF ta intryck av vad som har kommit fram i den genomgripande utredning som HaV har gjort. De har ju redan backat från ursprunglig ståndpunkt när det gäller EcoMaticWilla. Redan idag bör vi kunna använda argumenten som HaV har skrivit ovan dessutom har vi grundvattenbristen som vi kan lyfta fram. Vi försöker följa upp vad som händer i våra grannföreningar och rapporterar när något av värde inträffar.

Avloppsgruppen