Information nr 8 från avloppsgruppen 2014-04-15

Det har åter börjat röra på sig i avloppsfrågan. Vi är fem föreningar (Mefjärd, Söderviken, Ornöboda, Gränöarkepelagen och Fiversätraön) som skickat ett gemensamt brev till politikerna som sitter i SMOHF:s styrelse och direktion. Brevet utmynnar i följande slutsatser och underlag för diskussion:

Vi har under många år lagt mycket kraft på att lära oss mer om hur vi kan lösa våra enskilda avlopp på ett rimligt och balanserat sätt. Vi har läst mycket och deltagit i många seminarier.
En seminarieserie som i huvudsak riktade sig till handläggare på de olika kommunerna som är tillstånds- och kontrollmyndigheter men även fångat vårt intresse har haft titeln ”BDTvatten – hur farligt är det?”. Föreläsningarna finns nu sammanfattade i en skrift med samma namn. Efter att lyssnat på dessa föredrag och läst sammanfattningarna så är det ytterst svårt att känna igen sig i SMOHF’s hantering.
Vi vill nu träffa Er för att diskutera om det SMOHF gör överensstämmer med Era intentioner samt:
– Hur Ni kan tillåta att bedömningar och tillstånd ej är jämförbara och lika i identiska fall?
– Varför tar inte SMOHF intryck av andra kompetenta (framförallt Länsstyrelsen och HaV) organisationers synpunkter?
– Har SMOHF deltagit i seminarieserien nämnd ovan?
o Om ja hur kommer det sig att man ej tagit intryck?
o Om nej, varför inte då?
– Hur kan vi få stopp på denna process och göra ett omtag så att vi kan åstadkomma det vi alla strävar efter:
avloppslösningar som möter kraven och skonar vår miljö samtidigt som åtgärden står i rimlig relation till insats och kostnad?

Brevet är daterat den 31 mars och har resulterat i en inbjudan från SMOHF om ett möte med föreningarna den 29 april. Det får betraktas som en mycket snabb reaktion från politikernas sida och man kan hoppas att politikerna tar intryck av brevet. Brevet i sin helhet ligger med som bilaga.

Ärendet angående Biobox på Söderviken som vi skrev om i Avloppsnytt 5 gick vidare till Mark och miljödomstolen i Nacka som nu kommit med sin dom. De avslår SMOHF:s överklagande med följande domskäl:

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.
Domstolen konstaterar att Naturvårdsverkets allmänna råd om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) inte är bindande. En bedömning måste göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
Domstolen bedömer att skötselkraven för avloppsanläggningen inte kan anses omfattande eller komplicerade. Enligt domstolens bedömning föreligger inte risk för förorening av dricksvattentäkter, förutsatt att tillståndet förenas med erforderliga villkor. Mark- och miljödomstolen instämmer således i den bedömning som länsstyrelsen gjort. Vad förbundet i övrigt har anfört föranleder inte domstolen att göra en annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.
Mark- och miljödomstolen finner inte anledning att inom ramen för prövningen av målet uttala sig om definitionen av tätbebyggelse.

Får nu se om de vill gå vidare till högsta instans. Den som är intresserad av domen i sin helhet kan hämta den hos mark och miljödomstolen eller från någon i avloppsgruppen.

Avloppsgruppen