VARNING! Låg grundvattennivå – augusti 2014

Risk för saltvatteninträngning!
Var sparsamma med det söta vattnet!

Vid grundvattenmätningar i månadskiftet juli/augusti kunde konstateras att grundvattnet i samtliga gemensamma brunnar var mycket lägre än vad som mätts upp tidigare. I tre av brunnarna låg grundvattennivån under havsnivån vilket innebär risk för saltvatteninträngning.
Brunn 19 låg 74 cm under, brunn 24 låg 18 cm under och brunn 34 låg 24 cm under havsnivån. Brunnarna 39, 75 och 82 låg under de normalt uppmätta nivåerna dock inte under havsnivå.
Situationen i de privata brunnarna är rimligen densamma som i de gemensamma och risken för att uttaget blir större i dessa är påtaglig. Ofta ligger pumparna längre ner under havsnivå så uttaget kan bli större utan att det märks i form av att de sinar. De gemensamma brunnarna ligger jämnt placerade över ön och ger en indikation på läget i den egna brunnen.
Grundvattennivåerna påverkas i mycket liten grad av den nederbörd som kommer under sommarhalvåret utan det tar lång tid att fylla på magasinen igen och är i hög grad beroende av nederbörden höst och vinter.
Vi kommer att göra nya mätningar i september.

Fiversätraön den 1:a augusti 2014
Bosse Sjöberg, tomt 101

Här finns resultaten från mätningarna.