VATTEN och AVLOPP

VATTEN

Föreningen underhåller 6 stycken gemensamma brunnar:
4 stycken på södra vid tomt 19, 24, 34 och 39 och 2 stycken på norra vid tomt 75 och 82.

(Pumparna vid tomt 1 och 61 underhålls inte längre av föreningen).

Här finns en karta över alla pumparna.

Per Lindskog (tomt 64) ser till våra pumpar och vattenkvaliteten i brunnarna.
_________________________________________________________________________

Vattennivåerna uppmätta 1:a augusti 2021

brunn 19: -0,04 möh
brunn 24: +0,69 möh
brunn 34: +0,83 möh
brunn 39: +1,10 möh
brunn 75: +3,75 möh
brunn 82: +0,93 möh

Det ser normalt till bra ut, bara brunn 19 på minus (-0,04m). Som vanligt ska man vara försiktig med förbrukningen men vi behöver inte larma. Antagligen har regnet den gångna veckan hjälpt till. Hälsar Per och Kerstin

Provrapport från senaste vattenanalysen (2020-08-05)
Vi har fått resultatet från mikrobiologiskt prov på vattnet i våra handpumpar:
Brunn 19, 34 och 82 är tjänliga dvs helt godkända.
Brunn 24, 37/39 och 75 är tjänliga med anmärkning.
Brunn 37 och 75 har lite för höga värden på odlingsbara mikroorganismer
Brunn 24 har för mycket koliforma bakterier( nära godkänt).
Resultatet är lite överraskande, 34:an brukar ha problem medan de som nu fick tjänligt med anmärkning har varit tjänliga i detta avseende tidigare.

Här finns protokollen för de senaste vattenanalyserna från 2020-07-08 (publicerat 2020-08-08)

Vattennivån i brunn 82 (2020-08-05)
Vatten nivån i brunn 82 är mycket låg -0,85m relativt havsytan.
Styrelsen har därför beslutat stänga denna pump till den har återhämtat sig.

_________________________________________________________________________

Historik:

Grundvattennivåerna är låga! Juli 2018 (2018-07-25)

Stor försiktighet krävs även resten av sommaren! De tre sydligaste brunnarna (19. 24 och 34) har negativa nivåer jämfört med havsytan. Risk för saltvatteninträngning!

De privata brunnarna i samma område har säkerligen samma problem!

Brunnarna 39 och 82 har lägre nivåer än de senaste somrarna, endast brunn 75 har en normal nivå jämfört med de senaste åren.
Se tabell nedan med vår och sommarsiffror från de senaste åren.

Datum 19 24 34 39 75 82
2016-08-02 Sommar 0.23 -0.06 0.19 0.85 3.41 1.03
2017-03-27 Vår 0.69 2.34 2.74 2.32 7.18 1.83
2017-07-25 Sommar 0.1 0.26 0.31 0.9 3.49 0.76
2018-04-21 Vår 0.8 2.06 2.43 2.53 7.7 1.72
2018-07-24 Sommar 0.16 -0.31 -0.2 0.67 3.56 0.61

Vattenivåer i våra brunnar Augusti 2017 (20170831)

Vi har låga nivåer i våra brunnar men alla nivåer är över havsytan men fortsatt mycket försiktig användning. De flesta brunnarna har något lägre nivåer än de senaste två åren vid samma tid. Nivåerna är dock högre än sommaren 2014 då tre brunnar (19, 24 och 34) låg rejält på minussidan (nivå under havsytan, risk för saltvatteninträngning). I brunn 82 var nivån vilket är lågt jämfört med de flesta tidigare mätningar. Brunnarna på södra delen av ön har alla låga nivåer. I brunn 75 (norra) är nivån lägre än vanligt vid samma tid. Stor sparsamhet rekommenderas förstås även för de privata brunnarna som, i princip, alla delar grundvatten med de gemensamma.
Vänliga hälsningar
Per Lindskog

Grundvattenmätning våren 2016 (20160601)

Grundvattenmätning – september 2014. (20140918)

VARNING! Låg grundvattennivå – augusti 2014. (20140801)

Vattenanalys för brunn 75 klar. (20131113) Tyvärr visar det sej att vattnet i brunn 75 inte är ok. Det är framför allt blyhalten som är för hög. Förhoppningsvis kan vattnet bli bättre när det blir bättre omsättning. Denna brunn har ju inte gått att använda sedan i julbi. Se själva rapporten nedan.

Trasig pump hel igen! (20131105) Pump 75 är lagad och fungerar igen. Vattenprov har tagits och skickats in och vi lägger ut svaret på hemsidan så fort vi fått det.

Förtydliganden om gränsvärden för tjänligt vatten (20130826)

Vattnet i flera brunnar är otjänligt – även 24 och 39! Endast 19 och 82 är OK! (20130816) Vi har nu fått analysresultaten på de fem brunnar som är funktionsdugliga. Tyvärr har tre av dem otjänligt dricksvatten. Som vi tidigare meddelat är brunn 34 otjänlig pga att koliforma bakterier har alldeles för högt värde. 870 enheter/ 100 ml, gränsvärdet är 500 enheter.
Socialstyrelsens rekommendationer för koliforma bakterier (35°C). Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst av koliforma bakterier ökar risken för vattenburen smitta. Parametern indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen.

Brunn 24 och 39 har för hög halt av bly. Brunn 24 har 0,014 mg/l Brunn 39 har 0,021 mg/l, gränsvärdet är 0,01 mg/l.
Socialstyrelsens rekommendationer för bly. Överstiger blyhalten 0,01 mg/l bör vattnet inte användas till dryck- och livsmedelshantering då detta medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn. Orsaken till höga halter är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer, men anledningen kan också vara föroreningar från industri, deponi eller liknande.

Vattnet i brunnen vid 34:an är otjänligt (20130812) Detta är ett förhandsbesked från Eurofins gällande vattenprov, provmärkning: Sundby 7:10 Brunn 34. Vattenprovet har bedömts som otjänligt på grund av en för hög halt koliforma bakterier (870 cfu/100 ml). Gränsvärde ligger på 500 cfu/100 ml. Fullständig analysrapport skickas när alla analyser är avslutade.
/Sofia Kling, Eurofins, via Bosse Sjöberg.
Närmaste tjänlig brun är 24:an.

Trasig pump Bosse Sjöberg meddelar att vår gemensamma pump vid tomt 75 är ur funktion.
_____________________________________________________________________________

Här finns resultaten från grundvattennivåmättningar.

Här finns vattenanalysresultat brunn 19 20130808.
Här finns vattenanalysresultat brunn 24 20130808.
Här finns vattenanalysresultat brunn 34 20130808.
Här finns vattenanalysresultat brunn 39 20130808.
Här finns vattenanalysresultat brunn 75 20131104.
Här finns vattenanalysresultat brunn 82 20130808.

Här finns vattenanalysresultaten från 2002 och 2006.

Här kan Du läsa om ”Det söta vattnet” Bosses skrivelser som handlar om våra brunnar och om underhållet av dessa genom åren. Här nämns också det examensjobb om vattnet på Fiver som två teknologer från KTH gjorde här 1973-74 och om risken för saltvatteninträngning.

AVLOPP

Efter årsmötet 2013 bildades en särskild avloppsgrupp med uppgift att ha lite extra koll på hur vi kan hantera avloppsfrågan.
Gruppen består av Bosse Sjöberg (tomt 101), Björn Hedlund (tomt 55), Solveig Håll (tomt 92), Claes-Göran Beckman (tomt 49) och Henry Jackson (tomt 2).
info nr 12 (20150311)

Info nr 11 (20141012)

Samköp av minireningsverk. (20141008) 27 stycken fastighetsägare har nu lämnat in en intresseanmälan om samköp av Willa Eco-Matic. Vi väntar nog till 2015 innan vi börjar begära in offerter. Sedan gissar vi att beställningar och leveranser kommer att ske vid flera olika tillfällen under sommaren och hösten 2015. Är du intresserad så hör av dig till: willatill@fiversatrao.se
/Lennart Thörnqvist, tomt 82 och Göran Jacobson, tomt 42.

Info nr 10 (2014-0710).

Info nr 9. (2014-05-15) Mötet med SMOHF-direktionen den 29 april avlöpte i positiv anda och resulterade i att de skall ta ställning till föreningarnas önskemål och synpunkter på sitt ordinarie möte den 16 juni. Vid kontakt med en handläggare med begäran om uppskov till slutet av juni mötte det inget hinder. Handläggarna verkar införstådda med dialogen mellan föreningarna och SMOHF. De som har en pågående process om sitt avlopp kan kontakta sin handläggare om uppskov och referera till direktionens behandling av ärendet.

Info 8. (2014-04-15)

Info 7. (2014-02-25)

Info 6. (2013-10-07)

Info 5. (2013-09-28)

20130928 Överklagande till Länsstyrelsen angående Bio-Boxen.
20130904 Info 4.
20130630 Föreningen på Mefjärd har lagt ut nyttig information beträffande avloppsfrågan!
Kolla på www.mefjard.se – arkiv – mefjärdsinfo – juni 2013.
20130525 Info 3.
20130511 En sammanställning av olika avloppssystem finns utlagd i telefonboden. De som önskar kan få den via mail från m.b.sjoberg@telia.com
20130418 Info 1.